Shop Header

Our shop

Showing 1–16 of 85 results


กระดูกอ่อนหมูหลุม
260.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กระเจี๊ยบเขียว Okra
45.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กระเจี๊ยบแดง Roselle
45.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กล้วยน้ำว้า Banana : Cultivated
18.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กล้วยหอม Banana : Hom
35.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กล้วยไข่ Banana : Kai
30.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กะเพรา Basil
50.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
กุยช่ายเขียว Garlic chives
75.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
ขมิ้นขาว Turmeric : white
60.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
ข่าเหลืองอ่อน Galangal : Yellow Young
100.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
ข่าแดงอ่อน Galangal
100.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
ขิงแก่ Ginger
75.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
คะน้า Kale
75.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
คื่นช่าย Celery
90.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
จิงจูฉ่าย Mugwort
180.00฿ หยิบใส่ตะกร้า
ชะอม Climbing Wattle
120.00฿ หยิบใส่ตะกร้า